Học vấn

 • Học viện Ngân hàng
  2020 - 2020 Đại học

  adfghhhf

Kinh nghiệm

 • 29-09-2020 - 09-10-2020
  Chuyên viên tư vấn

  SẬHFĐFDFD

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng bán hàng
70%

Giải thưởng

 • 2019
  Nhân viên xuất sắc của năm