Kiểm toán viên

Mã tuyển dụng: 28016

CBBank - Ngân hàng Xây Dựng

Mức lương: Thỏa Thuận

Hạn nộp hồ sơ: 2018-12-31

Tỉnh thành: TP. Hồ Chí Minh /

Số lượng: 0 nhân viên

Kinh nghiệm: 3 năm

Vị trí: Kiểm toán

Mô tả công việc

 –      Góp ý thực hiện việc xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình nghiệp vụ, cơ chế.

–     Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm toán thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho việc kiểm tra, kiểm toán mọi hoạt động của Ngân hàng được tiến hành chặt chẽ và có hiệu quả.

–     Trực tiếp tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất và kiểm toán định kỳ việc chấp hành các quy định đối với các mặt hoạt động của Ngân hàng trong phạm vi được phân công. Lập biên bản kiểm tra, kiểm toán; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý những vi phạm, thiếu sót của các Đơn vị theo sự phân công.

–     Đánh giá độc lập, khách quan đối với các đơn vị, hoạt động của CB.

–     Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán theo qui định; đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt các công tác kiểm tra, kiểm toán.

–     Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

–     Tham gia giải quyết, báo cáo việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại NHXD theo phân công của Trưởng KTNB.

–     Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng.

–     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó KTNB giao.

Yêu cầu công việc

 –      Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán.

–     Có kỹ năng phân tích rủi ro. Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

–     Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, kiểm toán, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

–     Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

–     Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán.

–     Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán tối thiểu là 03 năm.

–     Có khả năng làm việc phối hợp nhưng độc lập với các Cơ quan, Đơn vị trong và ngoài Ngân hàng.

–     Có khả năng truyền đạt

–     Chính xác,

–     Có tính phân tích

–     Độc lập

–     Khách quan,

–     Ý thức chấp hành pháp luật

–     Có tính thần trách nhiệm, tính kỷ luật, chịu áp lực công việc cao

–     Đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

Yêu cầu kinh nghiệm
Chế độ đãi ngộ
Môi trường làm việc

Công việc tương tự