cs_image_url

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH BANKVISIT

 • Hỗ trợ các bạn sinh viên được trải nghiệm và làm việc trực tiếp với khách hàng và ngân hàng

 • Hiểu được mô hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

 • Nắm bắt được các vị trí chức danh công việc tại Ngân hàng

 • Nhận thức được sự khác nhau giữa môi trường làm việc Ngân hàng và môi trường đại học.

 • Thay đổi tư duy và định hướng cách học trên trường để hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

AI CÓ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BANKVISIT

 • Các ứng viên muốn ứng tuyển vào các vị trí chức danh trong ngân hàng

 • Các ứng viên muốn ứng tuyển vào các vị trí chức danh trong ngân hàng

 • Bankvisit tại các ngân hàng trong nước và hệ thống Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam


cs_image_url

NỘI DUNG BANK VISIT

Nội dung 1: Giới thiệu tổng quan và định hướng

 • Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng
 • Mô hình hoạt động của các Chi nhánh Ngân hàng
 • Các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng

Nội dung 2: Cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh

 • Phòng Dịch vụ khách hàng và các vị trí chức danh
 • Phòng Khách hàng cá nhân và các vị trí chức danh
 • Phòng Khách hàng doanh nghiệp và các vị trí chức danh
 • Phòng Khách hàng Ưu tiên và các vị trí chức danh

Nội dung 3: Định hướng lộ trình ứng tuyển ngân hàng

 • Chia sẻ những khó khăn của một Fresher khi bắt đầu công việc trong ngân hàng
 • Tư vấn định hướng vị trí chức danh phù hợp để ứng tuyển ngân hàng
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn ứng tuyển tại Ngân hàng

Nội dung 4: Elearning Kiến thức chuyên ngành ngân hàng căn bản

 • VietnamBankers hỗ trợ Ứng viên về tài khoản Elearning để học và củng cố lại kiến thức chuyên ngành ngân hàng:
 • Tạo User học viên trên hệ thống VietnamBankers LMS: Vietnambankers.net
 • Ứng viên hoàn thành 15 nội dung kiến thức chuyên ngành ngân hàng trên hệ thống VietnamBankers LMS.
cs_image_url

QUY TRÌNH BANKVISIT

01. Tiếp nhận đăng ký

  

02. Thông báo Bank visit  

 

03. Tập trung khởi hành

 

04. Giám đốc chi nhánh giới thiệu tổng quan

05. Giám đốc mảng chia sẻ chi tiết các vị trí chức danh

 

06. Định hướng lộ trình ứng tuyển

 

07. Chia sẻ cảm nhận Bank visit

 

08. Elearning kiến thức căn bản chuyên ngành ngân hàng

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU TẠI BANKWORK

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image