Chuyên viên Phát triển sản phẩm Khách hàng cá nhân (mảng tín dụng)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Nam Á Bank - Đông Đô
  • Post Date: Tháng Hai 17, 2022
  • Applications 0
  • Views 106
Job Overview

MÔ TẢCÔNG VIỆC:
• Thực hiện công tác xây dựng, triển khai, quản lý các chính sách liên quan đến
sản phẩm, giá và chất lượng dịch vụ đối với nhóm khách hàng cá nhân của Ngân
hàng.
• Quản lý và phát triển sản phẩm (ngoại trừ các sản phẩm phái sinh phục vụ hoạt
động kinh doanh tiền tệ, sản phẩm thẻ, sản phẩm ngân hàng điện tử và/hoặc các
sản phẩm khác thuộc chức năng của các đơn vị khác) phục vụ khách hàng cá nhân
• Xây dựng và quản lý chính sách giá liên quan đến sản phẩm cá nhân
• Huấn luyện và đào tạo kiến thức sản phẩm
• Xử lý thông tin phản hồi của khách hàng về sản phẩm cá nhân
• Soạn thảo các văn bản (Quy chế, quy trình, quy đinh, hướng dẫn,…) liên quan
đến chính sách sản phẩm, giá và chất lượng dịch vụ đối với nhóm khách hàng cá
nhân.
• Báo cáo lãnh đạo Phòng/Bộ phận kết quả thực hiện công việc định kỳ hoặc đột
xuất khi có yêu cầu.
• Tham gia đóng góp ý kiến giúp cải tiến công việc của Phòng/Bộ phận.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.